Share
Voorvertoning
Lees de nieuwsbrief van RES Twente
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief augustus 2020
Datum of subtitel
Op weg naar RES Twente 1.0

 
Na de oplevering van de concept-RES Twente in juni 2020 is de volgende fase aangebroken. In deze fase staat de realisatie van een bestuurlijk vastgestelde RES Twente 1.0 centraal. In de RES Twente 1.0 is het bod uit de concept-RES Twente geconcretiseerd én is invulling gegeven aan het afwegingskader waarbij aandacht wordt gevraagd voor ruimtelijke kwaliteit, kosteneffectiviteit en maatschappelijke acceptatie. In deze fase gaan we samen aan de slag met onze partners, maar zoeken we nadrukkelijk ook afstemming met onze omgeving.
 
Nieuwe fase: wat betekent dat voor u en onze organisatie?
In de concept RES Twente hebben de gezamenlijke overheden (gemeenten, provincie en waterschap) en de netbeheerders aangegeven wat ze gaan doen om de doelstelling van 1,5 TWh energieopbrengst in 2030 te realiseren en hoe Twente stapsgewijs de regionale warmtebronnen gaat benutten. In de aanloop naar de RES Twente 1.0 moeten de Twentse gemeenten deze bijdragen borgen in hun gemeentelijk beleid en uitvoeringsprogramma’s. Maar ook de andere partners binnen de RES Twente en daarbuiten zullen elk op hun eigen wijze gaan bijdragen in het realiseren van deze doelstellingen.

Om samen tot een bestuurlijk vastgestelde RES Twente 1.0 te komen, wordt er een aantal tussenstappen gedefinieerd, gekoppeld aan bijeenkomsten.

Wie doet wat?
In deze fase gaan de gemeenten en het waterschap aan de slag met de realisatie en uitvoering van lokaal energiebeleid. Dat doen zij in afstemming met de omgeving. Dat zijn inwoners, ondernemers, (belangen)organisaties, maar ook lokale energiecoöperaties en initiatiefnemers. Daarnaast werkt een vertegenwoordiging van de partners aan de uitwerking van beleid ten aanzien van stedelijk warmtenet en het biogasnetwerk.

Het programma van de RES Twente zorgt dat de besluitvorming door de volksvertegenwoordigers plaats kan vinden binnen het landelijke afwegingskader van de RES. Het gaat hierbij om de invulling van de afwegingen ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit, kosteneffectiviteit en maatschappelijke acceptatie.

De werkgroepen van de RES Twente richten zich op de ruimtelijke kwaliteit en de bebouwde omgeving. Daarnaast bewaakt een werkgroep monitoring de voortgang voor onder meer het energieverbruik van woningen en bedrijven, de duurzame energieopwekking, het gasverbruik van woningen en bedrijven, de productie van warmte en biogas en de aanleg van een stedelijk warmtenet en een biogasnetwerk.

De werkgroep lobby zorgt, samen met een vertegenwoordiging uit andere regio’s, voor afstemming met het Rijk, zodat voldoende ruimte ontstaat voor beleidsontwikkeling. Het team communicatie & participatie RES Twente faciliteert gemeenten in het opzetten en voortzetten van hun participatieprocessen en ondersteunt het communicatieproces voor de besluitvorming. Afstemming tussen de werkgroepen vindt plaats in netwerkbijeenkomsten.

De stuurgroep zal meer verbindend optreden tussen onder meer overheden, onderwijs, ondernemers en organisaties. De lijnmanagers van de partnerorganisaties zorgen voor voldoende urgentie binnen hun eigen organisatie, zodat ook voldoende capaciteit beschikbaar is om deze enorme klus te kunnen afronden.

Uiteindelijk wordt de RES Twente 1.0 vastgesteld door de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en Provinciale Staten.

Tijdens de ambtelijke startbijeenkomst op 9 september 2020 licht het coördinatieteam de tijdlijn en de organisatie verder toe.

Even voorstellen ...
Bij de overgang naar een nieuwe fase, zijn ook nieuwe medewerkers ingestroomd. Zo heeft programmamanager Danny van Deursen het stokje overgedragen aan Jan Jaap Kolkman. Jan Jaap Kolkman heeft ruime bestuurlijke ervaring als voormalig wethouder, raadslid en Statenlid. Als organisatieadviseur heeft hij veel ervaring in de woningsector, zoals coördinator van de Vinex-programmering in Twente. Werkervaring die goed bruikbaar is in zijn huidige functie. “We willen in Twente een energietransitie organiseren, die in de eerste plaats van de 'Twenten' is en waar Twente trots op kan zijn,” aldus Jan Jaap Kolkman.
Coördinatieteam deels gewijzigd
Het coördinatieteam is deels gewijzigd voor wat betreft de rolverdeling, maar wel met vertrouwde gezichten:
- Coördinator opwekken duurzame energie: Rein Jonkhans
- Coördinator bebouwde omgeving: Ineke Nijhuis
- Coördinator monitoring: Merlinn van Nieuwkuijk
- Coördinator communicatie en participatie: Willem Wijnen
- Programmasecretaris en coördinator lobby: Marie-Jose Herik-Jonker

Het team communicatie en participatie wordt versterkt door Maartje Ahne (communicatieadviseur) en Lieke Vogels (adviseur participatie).  

Afstemming en samenwerking
De werkgroepen zijn sinds juni druk aan de slag met de uitwerking. De resultaten van deze thematafels moeten goed op elkaar worden afgestemd. Via het coördinatieteam en netwerkbijeenkomsten willen we de onderlinge afstemming borgen. Bovendien hebben de beleidsmedewerkers en bestuurders duurzaamheid in Twente ook afstemming.

Naast de inhoudelijke afstemming, is ook afstemming nodig over de inrichting van grensgebieden. Dat wil zeggen de grenzen tussen gemeenten, maar ook met Duitsland en andere RES-gebieden. De energietransitie houdt niet op bij de grens.

Afstemming en samenwerking blijft voor de RES Twente dan ook een belangrijk aandachtspunt. We verwachten dat we juist door de wisselwerking tot slimmere efficiëntere oplossingsrichtingen kunnen komen en kansen beter kunnen benutten.

Bijeenkomsten
Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

09/09/20: ambtelijke startbijeenkomst fase 4
Deze bijeenkomst is bestemd voor inhoudelijk betrokkenen met werksessies over a) Elektriciteit, b) Gebouwde omgeving (warmte), c) Monitoring en d) Communicatie en participatie. Voor het plenaire deel zijn tevens de stuurgroep en wethouders duurzaamheid en RO uitgenodigd.
Aanmelden? Dat kan via info@energiestrategietwente.nl.

11/09/20: Lijnmanagersbijeenkomst
Afstemming over benodigde capaciteit, urgentie en besluitvormingsproces met lijnmanagers partners.

11/09/20: Stuurgroep RES Twente
Bijeenkomst met een bestuurlijke vertegenwoordiging van de partners ter voorbereiding op advies gezamenlijke RES Twente 1.0 in juni 2021.

11/09/20: Kijkje in de keuken:
Bestuurlijke bijeenkomst waar we Vennegoor Installatiebedrijf BV bezoeken.

Denk mee over de energietransitie
Het komende jaar wordt de concept RES Twente uitgewerkt in de ‘RES Twente 1.0’. De gemeenten betrekken nadrukkelijk hun inwoners en ondernemers, maar ook lokale initiatiefnemers, belangenorganisaties en andere geïnteresseerden over de concrete invulling van de energieopgave en hun leefomgeving. De partners van de RES Twente ondersteunen de gemeenten bij dit proces waar nodig. Samen zetten we de stap naar de RES Twente 1.0. Uiteindelijk is het aan de volksvertegenwoordigers om de RES 1.0 vast te stellen. Dat zijn de Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het waterschap Vechtstromen en Provinciale Staten van Overijssel.

Wilt u meedenken over de invulling van de energieopgave in uw gemeente? Meld u aan via het duurzaamheidsloket van uw gemeente of via info@energiestrategietwente.nl.
We houden u graag op de hoogte
De komende maanden wordt op veel plaatsen in Twente het gesprek gevoerd over de concrete invulling van de energieopgave. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op regionaal niveau en in de Twentse gemeenten.

Stuur deze nieuwsbrief door aan andere geïnteresseerden, zoals lokale initiatiefnemers en
meld u aan voor deze nieuwsbrief. Of volg ons via:

 
 


Email Marketing door ActiveCampaign