Share
Voorvertoning
Lees de nieuwsbrief van RES Twente
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief november 2020
Datum of subtitel
Samen invulling geven aan RES Twente 1.0

 
Na de oplevering van de concept-RES Twente is de volgende fase aangebroken. In deze fase staat de realisatie van een RES Twente 1.0 centraal. Deze wordt 1 juli 2021 opgeleverd en moet dan bestuurlijk zijn vastgesteld. In de RES Twente 1.0 is het bod uit de concept-RES Twente geconcretiseerd én is invulling gegeven aan het afwegingskader waarbij aandacht wordt gevraagd voor ruimtelijke kwaliteit, kosteneffectiviteit en maatschappelijke acceptatie. In deze fase gaan we samen aan de slag met onze partners, maar zoeken we nadrukkelijk ook afstemming met onze omgeving.

De afgelopen maanden stonden in het teken van (start)bijeenkomsten voor diverse doelgroepen. In deze nieuwsbrief komen we terug op de belangrijkste opbrengsten en kijken we samen met de coördinatoren en de initiatiefgroep RES Twente vooruit naar de komende periode.

 
Terugblik bijeenkomsten
Na een gezamenlijke aftrap tijdens de ambtelijke startbijeenkomst op 9 september jl. hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden voor inhoudelijk betrokken medewerkers van de partners, bestuurders, belanghebbenden en volksvertegenwoordigers. Vanwege de corona-maatregelen helaas niet zo interactief als dat we wellicht zouden willen, maar we hebben geprobeerd om enerzijds zo duidelijk mogelijk het proces te schetsen en anderzijds zo veel mogelijk vragen, kansen en zorgen op te halen.

De volgende bijeenkomsten (presentaties en/of opnames) zijn terug te vinden op de website:

De inbreng hebben we verzameld en daar komen we op terug bij de betrokkenen.

Aan de slag in thematafels
Momenteel werken diverse inhoudelijk betrokkenen van de partners binnen thematafels aan de invulling van de een conceptversie van de RES Twente 1.0. Zij nemen de inbreng uit de bijeenkomsten mee. Op 11 december 2020 vindt een bestuurlijke bijeenkomst plaats waar de eerste opzet wordt besproken. Vervolgens vindt in februari afstemming plaats over een eindconcept. De planning is om in maart de ontwerpversie van de RES Twente 1.0 voor te leggen ter besluitvorming aan gemeenten, waterschappen en provincie. Eerst aan de colleges en het dagelijks bestuur en in mei/juni aan de gemeenteraden, het Algemeen Bestuur en de Provinciale Staten.

De thematafels zijn werkgroepen die zich richten op grootschalige opwek, de ruimtelijke kwaliteit, systeemefficiëntie en de gebouwde omgeving (warmte). Naast de inhoudelijke thematafels zijn er ook de ondersteunende werkgroepen die zich richten op monitoring,  communicatie & participatie en lobby.

 
Versnelling warmtenetten
De provincie Overijssel trekt zeven miljoen euro uit om de realisatie van warmtenetten te versnellen. Dat is nodig omdat de aanleg van deze netten op dit moment onvoldoende van de grond komt. Er komt een subsidieregeling voor investeringen in warmtenetten, het Energiefonds Overijssel wordt voorbereid op het verstrekken van leningen aan warmtenetten, en er komt extra ondersteuning voor onderzoek naar de haalbaarheid van projecten, en versterking van de organisatie ervan.

In gesprek met omgeving
De afstemming met de omgeving vindt plaats op verschillende niveaus. Op lokaal niveau zetten de gemeenten zich in om inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en lokale energie coöperaties te informeren en betrekken. Op regionaal niveau zorgt de RES Twente dat betrokkenen goed op de hoogte zijn en hun vragen, kansen en zorgen kenbaar kunnen maken. Alle processen zijn er op gericht om samen met de omgeving invulling te geven aan de RES Twente 1.0.

Inmiddels hebben diverse betrokkenen gemeld dat zij goed op de hoogte willen blijven en/of betrokken willen worden bij de realisatie van de RES Twente 1.0. De RES Twente organiseert (al dan niet samen met partners) de komende periode de volgende bijeenkomsten:
 • 19 november 2020: informatiesessie door de Twenteraad over de RES Twente (ook verdiepende bijeenkomst over gemeentegrensoverschrijdende samenwerking en clustergebieden)
 • 26 november 2020: regionale schetssessie Lokale Energie Initiatiefnemers en initiatiefgroepen Duurzaamheid (verdiepende bijeenkomst)
 • 2 december 2020: regionale schetssessie klankbordgroepen (voor geïnteresseerden en belanghebbenden met thema’s zoals Landbouw & Leefbaarheid, Natuur & Landschap)

Aanmelden kan via energiestrategie@regiotwente.nlenergiestrategie@regiotwente.nl
onder vermelding van de datum van de bijeenkomst. Voor het meest actuele overzicht kijkt u op www.energiestrategietwente.nl/tijdsplan#agenda.

Discussies over thema’s waar we geen invloed op hebben, vinden plaats op een ander niveau, bijvoorbeeld landelijk. Waar nodig voeren we een lobby uit.

Initiatiefgroep RES Twente
Sinds 11 september 2020 is de initiatiefgroep RES Twente gestart. Kartrekkers Monique van Saane (Almelo) en Janice Meerenburgh (Losser) hebben vanuit iedere gemeente een linking pin kunnen vinden. Ook vanuit de provincie Overijssel is een linking pin betrokken.

De initiatiefgroep RES Twente zet zich in om de raadsleden, leden van het Algemeen Bestuur van waterschappen en de Statenleden goed te informeren en betrekken over de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. Dit is van belang, omdat deze volksvertegenwoordigers in mei/juni 2021 een besluit moeten nemen over de RES Twente 1.0.

De initiatiefgroep organiseert samen met de RES Twente bijeenkomsten voor de volksvertegenwoordigers en zorgt dat de volksvertegenwoordigers ook vragen of ideeën kunnen aandragen.

De initiatiefgroep zoekt nog een lid van het Algemeen Bestuur van het waterschap.

Jongeren en de RES Twente
Jongeren willen actief meedenken over de energietransitie. Maar dan wel via sociale media, enquête, email, brief of school. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het Nationaal Programma RES. Anne Schipper overhandigde op verzoek van het Nationaal Programma het onderzoek namens JongRES, de Jonge Klimaatbeweging (JKB) en de Klimaat Energie Koepel (KEK) aan Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Lees meer over de resultaten in
het rapport Jongeren en de energietransitie.

Twentse onderwijsinstellingen leiden professionals op voor energietransitie
Studenten van het ROC Twente, Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente werken samen aan oplossingen voor de energietransitie via challenge-based learning. Ook bestaande professionals kunnen hieraan meedoen. Zo kunnen ze van elkaar leren en brede toepassingsgerichte kennis ontwikkelen.
Vragen en antwoorden
Tijdens bijeenkomsten en via het loket van de RES Twente zijn diverse vragen gesteld. Wat wordt verwacht van raadsleden? Welke inspraak hebben inwoners en waarover? In hoeverre wordt de opwek via kernenergie overwogen? Is het voor onze inwoners haalbaar en betaalbaar om woningen aardgasvrij te verwarmen? En hoe doen we dat? Hoe zorgen we voor inpassing in het landschap en behouden we de ruimtelijke kwaliteit?

De komende periode vullen we de vragen en antwoorden op onze website aan en stellen we informatie beschikbaar, zoals filmpjes en interessante webinars. Zo hopen we u een compleet en eenduidig beeld te geven, zodat lokaal en regionaal de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.

Stand van zaken gemeenten
Op lokaal niveau, volgt iedere gemeente een eigen aanpak om de omgeving te informeren en betrekken. Ook voor wat betreft het vaststellen van beleid en de zoekgebieden. Voor gemeenten waar de zoekgebieden zijn vastgesteld, worden de gesprekken gevoerd over de verdere invulling van het duurzaam opwekken van elektriciteit en warmte, lokaal eigendom en gezamenlijke inzet besparing.

Iedere gemeente heeft een eigen loket waar u meer informatie vindt over de laatste stand van zaken. In sommige gevallen is een nieuwe website gelanceerd om nieuwe initiatieven van inwoners beter te kunnen verzamelen. Op de website vindt u onderaan op iedere pagina een overzicht van de loketten duurzaamheid:
  We houden u graag op de hoogte
  De komende maanden wordt op veel plaatsen in Twente het gesprek gevoerd over de concrete invulling van de energieopgave. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op regionaal niveau en in de Twentse gemeenten.

  Stuur deze nieuwsbrief door aan andere geïnteresseerden, zoals lokale initiatiefnemers en
  meld u aan voor deze nieuwsbrief. Of volg ons via:

   
   


  Email Marketing door ActiveCampaign