Share
Lees de nieuwsbrief van RES Twente
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief mei 2021
Datum of subtitel
RES Twente 1.0 beschikbaar
 
Binnen de Regionale Energiestrategie (RES) vindt een uitwerking plaats waar en hoe elektriciteit op land duurzaam opgewekt kan worden. Maar ook hoe we kunnen zorgen dat gebouwen van het aardgas af kunnen. Uiterlijk 10 juli 2021 wordt de RES Twente 1.0 als strategische koers aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Momenteel ligt de RES Twente 1.0 voor ter besluitvorming bij de 14 Twentse gemeenten, waterschappen en provincie Overijssel. In deze nieuwsbrief schenken we aandacht aan de stappen die we het afgelopen jaar hebben doorlopen om te komen tot de RES Twente 1.0 en lichten we de kernpunten uit deze strategische koers toe.

 
Besluitvormingsproces en moties en reacties
Begin maart 2021 is het voorlopig ontwerp RES Twente openbaar beschikbaar gesteld. Deze is ter bespreking en opiniëring voorgelegd aan de gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het waterschap Vechtstromen en Provinciale Staten van provincie Overijssel. De ontvangen moties en reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 zijn meegewogen bij het realiseren van de RES Twente 1.0 en hebben geleid tot een aanscherping van de strategische koers. Ook zijn de ingebrachte overwegingen van diverse belanghebbenden meegewogen.

Op 18 mei 2021 is de RES Twente 1.0 aangeboden aan de 14 Twentse gemeenten, waterschappen en provincie Overijssel. Het verzoek is om de strategische koers RES Twente 1.0 vast te stellen en zo bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en de energiedoelen uit het Nationaal Klimaatakkoord. In mei/juni stellen de gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het waterschap Vechtstromen en de provinciale Staten de strategische koers vast. Uiterlijk 10 juli 2021 wordt de RES Twente 1.0 als strategische koers aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

Lees meer over het besluitvormingsproces en de moties en reacties.

 
Reacties belanghebbenden
Tijdens diverse bijeenkomsten en gesprekken heeft een vertegenwoordiging van belanghebbenden vanuit diverse perspectieven hun stem laten horen. Daarnaast heeft de  RES Twente ook schriftelijke reacties ontvangen van enkele belangengroepen. De reacties tijdens de regionale bijeenkomsten, de signalen van lokale participatieprocessen en de schriftelijke reacties zijn meegewogen bij de totstandkoming van de strategische koers. Ook deze zijn dus op bepaalde aspecten verweven in de koers.

De reacties van belanghebbenden hebben formeel een andere status dan de moties en reacties van de volksvertegenwoordigers en zijn om die reden niet bijgevoegd als bijlage bij de RES Twente 1.0. We beantwoorden de schriftelijke reacties wel op dezelfde manier als de moties en reacties van de volksvertegenwoordigers. Komende week ontvangen de betrokkenen een reactie van ons en zijn de reacties en beantwoording beschikbaar op de www.energiestrategietwente.nl.
Doelen op een rijtje
De RES Twente 1.0 wordt voor 10 juli 2021 opgeleverd aan het Nationaal Programma RES (NP RES). De regionale koers is juridisch niet bindend, maar vraagt wel om een inspanning van alle partners met betrekking tot de realisatie van de gezamenlijke opgave in Twente.

Bekijk hier het overzicht van de procesafspraken uit de strategische koers RES Twente 1.0.   
 
Kernpunten RES Twente 1.0
De strategische koers voor 2030 richt zich op een haalbaar en betaalbare energietransitie, mét oog voor de verschillende belangen en andere maatschappelijke opgaven. "Een pittige opgave, die we alleen samen kunnen realiseren," vertelt Louis Koopman, voorzitter stuurgroep RES Twente. "Daarom versterkt de RES Twente de komende jaren de samenwerking met de omgeving. Door subregionale afstemming krijgen we beter zicht op wat er nodig is om elektriciteit duurzaam op te wekken en beschikbare warmtebronnen optimaal te benutten. Bovendien willen we samen met belanghebbenden zorgen voor de erkenning van de kwaliteiten van het landschap, meervoudig gebruik van gronden en een eerlijke verdeling van lusten en lasten in de regio. Dat doen we binnen de mogelijkheden van onze opdracht uit het Nationaal Klimaatakkoord. Verder gaat de RES Twente uit van de huidige technieken, maar als nieuwe technieken tussen nu en 2030 toepasbaar zijn, dan is inwisselen als bron voor opwek van elektriciteit of als warmtebron mogelijk. Die technieken moeten dan wel haalbaar, betaalbaar en schaalbaar zijn. Ook daar gaan we samen mee aan de slag in de Twentse Energie Agenda."

Lees meer over de strategische koers RES Twente 1.0.

 
Wat is gewijzigd?
De RES Twente houdt vast aan de gezamenlijke ambitie om in 2030 1,5 TWh elektriciteit duurzaam op te wekken. De wijze waarop is aangescherpt. Voor de warmte-opgave geldt dat de partners van RES Twente een warmte-infrastructuur realiseren en beschikbare (boven)lokale warmtebronnen optimaal benutten. De koers voor warmte-opgave is vergelijkbaar met het voorlopig ontwerp gebleven.
De aanscherping heeft met name plaatsgevonden als het gaat om een uitwerking van:
 • Samen met de omgeving
 • Haalbaar en betaalbaar
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Twentse Energie Agenda

In het voorlopig ontwerp is het bod per gemeente inzichtelijk gemaakt. Dit
overzicht met ambities is nog altijd beschikbaar. Maar aangezien iedere gemeente een eigen inspanning levert en het bod lokaal wordt vastgesteld, is de bijdrage van iedere afzonderlijke gemeente niet opgenomen in de strategische koers. Dat geldt ook voor de werkkaart met de zoekgebieden. De gezamenlijke ambitie van 1,5 TWh in 2030 is wel opgenomen.

Lees meer over wat is gewijzigd ten opzichte van het voorlopig ontwerp.

 
Samen aan de slag
De afgelopen periode is heel hard gewerkt op lokaal en regionaal niveau om belanghebbenden, inwoners en natuurlijk de volksvertegenwoordigers goed te informeren en betrekken. Daarmee hebben we een basis gelegd voor de verdere samenwerking. Want, de oplevering van de RES Twente 1.0 is slechts een tussenstap van een dynamisch proces.

De partners van de RES Twente zorgen dat inwoners, ondernemers, belanghebbenden en natuurlijk jongeren nog intensiever worden geïnformeerd en betrokken op weg naar RES Twente 2.0 om zo te zorgen voor een gelijk kennisniveau. Op regionaal niveau betrekken de partners van de RES Twente kennisinstellingen, specialisten en een vertegenwoordiging van de Lokale Energie Initiatieven (LEI), ondernemers, belanghebbenden, jongeren en overige inwoners bij:
 • Subregionale afstemming voor systeemefficiëntie en ruimtelijke kwaliteit.
 • De programmeertafel van de Twentse Energie Agenda, waarin we samen gebiedsgericht aan de slag gaan met koppelkansen en verdienmodellen.
 • De onderzoekstafel van de Twentse Energie Agenda voor innovatie en de toepasbaarheid van (vernieuwende) ontwikkelingen en technieken. We delen kennis en ervaring, maar gaan ook aan de slag met pilots als dat zinvol lijkt.

Om meer gehoor te kunnen geven aan een afspiegeling van onze samenleving, richt de RES Twente een omgevingsadviesraad op. De adviesraad is representatief voor Twente en de diverse belangen die er spelen met een vertegenwoordiging van alle gemeenten. Hierdoor kan de omgevingsadviesraad ook benaderd worden in het kader van de subregionale samenwerking die nodig is bij bijvoorbeeld de grootschalige en/of gemeentegrensoverschrijdende energieprojecten in clustergebieden. De RES Twente geeft de omgevingsadviesraad en de invulling van de programmeer- en onderzoekstafel samen met betrokkenen vorm, die in de afgelopen periode hebben gemeld dat zij graag willen meedenken.

De RES Twente neemt minimaal 50% lokaal eigendom als uitgangspunt. Zo blijven lokale opbrengsten lokaal en is lokaal zeggenschap over de energietransitie mogelijk. De RES Twente ontwikkelt samen met de LEI-Twente een ´Plan van aanpak Lokaal Eigendom´. Dit is een handreiking voor gemeenten om samen met de LEI binnen hun gemeente lokaal eigendom vorm te geven en vast te leggen in lokaal beleid. Daarnaast geeft de RES Twente samen met de LEI een handreiking aan gemeenten om de energierekening van inwoners met een lager inkomen zodanig te verlagen, dat zij geen effect voelen van de maatschappelijke kosten die zouden stijgen door investeringen die nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken. Naar verwachting is het plan van aanpak voor lokaal eigendom in juli 2021 beschikbaar.

Samen met het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) organiseert de RES Twente energieateliers. Binnen dit netwerk vindt thematisch afstemming plaats en zoeken we verbinding met andere programma’s die raakvlakken hebben met de energietransitie. Samen zorgen we dat een integrale gebiedsgerichte aanpak mogelijk is en zorgen we waar nodig voor verdieping en uitwerking van de thema´s die relevant zijn voor de energietransitie.

Lees meer over hoe we de omgeving betrekken en informeren op weg naar RES Twente 2.0.   

 
App voor meer inzicht in maatschappelijke kosten
Om tot betaalbare oplossingen te komen, is een optimale mix van wind- en zonne-energie nodig. De RES Twente ontwikkelde samen met studenten van de Universiteit Twente een app om bestuurders, volksvertegenwoordigers, belanghebbenden en andere geïnteresseerden meer inzicht te geven in de maatschappelijke kosten voor de duurzame opwek van elektriciteit, zodat hierin bestuurlijke keuzes gemaakt kunnen worden. De app RES Twente draagt bij aan het creëren van bewustwording over de maatschappelijke kosten. Het openen van de link kan in Google Chrome, Mozilla of Safari.

Bekijk de app RES Twente.

 
Waar staan we nu?
Monitoring is van cruciaal belang om zicht te krijgen op het verloop van de energietransitie in Twente en in hoeverre de doelstellingen worden gehaald. De Twentse monitor heeft de stand van zaken in kaart gebracht op het gebied van energieverbruik van woningen en bedrijven, de duurzame energieopwekking, het gasverbruik van woningen en bedrijven, de productie van warmte en biogas/groengas en de aanleg van een stedelijk warmtenet en een biogasnetwerk. Het is een monitor die tot stand is gekomen in samenwerking met Kennispunt Twente, op basis van cijfers vanuit het CBS, RVO, Klimaatmonitor, netbeheerders etc. In juni 2021 wordt de monitor geactualiseerd. Daarna vindt ieder half jaar een actualisatie plaats.

De monitor RES Twente is nog volop in ontwikkeling. Zo worden de monitoring van de warmteopgave en het lokaal eigendom in een later stadium opgenomen in de monitor RES Twente.

De monitor van de RES Twente is beschikbaar via www.energiestrategietwente.nl/monitor.
 
Hoe verder?
De RES Twente wacht de besluitvorming van de raden, Staten en het Algemeen Bestuur af. Maar we zitten niet stil. We vertalen het voorstel van de RES Twente 1.0 in een organisatievoorstel en blikken vooruit op de periode tot de oplevering van de RES Twente 2.0. Daar hoort ook bij dat we de afstemming met de omgeving de komende periode verder willen versterken.

Op weg naar de RES Twente 2.0 gaan we aan de slag met:
 • subregionale afstemming voor systeemefficiëntie en ruimtelijke kwaliteit.
 • het vormgeven van een omgevingsadviesraad met een representatieve samenstelling van de samenleving in Twente die betrokken wordt bij een voor alle partijen zo goed mogelijke invulling van (proces)afspraken voor de verdere uitwerking én realisatie van de energietransitie.
 • het realiseren van een plan van aanpak voor minimaal 50% lokaal eigendom als handreiking voor gemeenten. Dat doen we samen met de LEI.
 • het vormgeven van een programmeertafel en een onderzoekstafel binnen de Twentse Energie Agenda
 • een gebiedsgerichte aanpak waar nodig. Dat zal met name aan de orde zijn bij grootschalige en/of gemeentegrensoverschrijdende clustergebieden.
 
Blijf op de hoogte
Wilt u meer informatie of op de hoogte blijven van bijeenkomsten en ontwikkelingen? Dan kunt u zich melden via energiestrategie@regiotwente.nl.
Stuur deze nieuwsbrief door aan andere geïnteresseerden. Zij kunnen zich
aanmelden voor deze nieuwsbrief. Of volg ons
via:

 
 


Email Marketing door ActiveCampaign